ญี่ปุ่นยกย่องนักวิจัยไทยให้รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูุกุโอกะ

ญี่ปุ่นยกย่อง “ผาสุก พงษ์ไพจิตร” ให้รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกุโอกะ ทำงานวิจัยวิชาการส่งเสริมวัฒนธรรม-สันติภาพ สร้างประโยชน์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ถือเป็นคนไทยคนที่ 8 ที่ได้รับรางวัลนี้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ตนได้รับการประสานงานจาก คณะเลขานุการแห่ง Fukuoka Prize Committee   โดยรายงานผล ผู้ได้รับรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกุโอกะ  หรือ Fukuoka Prize  ประจำปี 2560 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมอบให้ผู้ทำงานส่งเสริมวัฒนธรรมเอเชียและส่งเสริมสันติภาพ โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับการคัดเลือก 2 ราย ได้แก่  ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์ และ ดร.คริส เบเกอร์ ชาวอังกฤษ สาขาประวัติศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ผลงานวิจัยของ นักวิจัยไทย มีความหลากหลาย  และมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยนับตั้งแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงปี2523 เป็นต้นมา โดยเป็นการวิเคราะห์ที่ผสมผสานทั้งหลักการ แนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตก อาศัยวิธีการทั้งจากสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ช่วยต่อยอดให้แก่งานวิชาการได้ ทั้งในด้านสาระและวิธีการวิจัย นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 2 ราย ยังได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอีกด้วย ทั้งนี้ ศ. ดร.ผาสุก  นับเป็นคนไทยคนที่ 8  ที่ได้รับรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกุโอกะ.